Наши партнеры:
Reglement generelt

Reglement Generelt

1. Alle kan optages i klubben, såfremt de opfylder et af følgende kriterier:

1.1. For at ro inrigger/outrigger skal man være fyldt 12 år og kunne svømme mindst 300m. Bestyrelsen kan dog i særlige tilfælde give dispensation for optagelse af medlemmer under 12 år, når de er i følgeskab med voksne familiemedlemmer/værger.

1.2. For at ro kajak skal man være fyldt 8 år og kunne svømme mindst 350m. Er man fyldt 12 år, junior- og seniorroere, skal man kunne svømme 600 m.
Kajakmedlemmer under 15 år optages kun, når de er i følgeskab med voksne familiemedlemmer / værger.
Erfarne kajakroere med mindst DKF EPP2 / IPP2 licens eller DGI-ækvivalente kan optages som øvede / rutinerede kajakroere mod forevisning af relevante færdigheder og dokumentation for roede distancer.
Kajakroere skal ved indmeldelse oplyse, om de lider af en sygdom, der kan medføre lammelse eller bevidsthedstab. Hvis dette er tilfældet, skal det bekræftes, at beslutningen om at ro er sket efter konsultation med egen læge. Se i øvrigt DKFsikkerhedsbestemmelser § 4.
2. Svømmebeviser skal forevises i forbindelse med indmeldelse og må ikke være ældre end 2 år. Beviserne skal fornys hvert andet år.

3. For roere under 18 år og umyndige over 18 år kræves forældres eller værges accept på indmeldelse samt accept til at ro uledsaget

4. Potentielt nye medlemmer kan få op til 2 prøveture inden for en måned, inden kontingent forfalder til betaling.
Ved første prøvetur afgives der en erklæring om, at man kan svømme henholdsvis 300, 350 og 600 m. Er der tvivl om dette, kræves der svømmebevis inden første prøvetur.
Potentielt nye medlemmer kategoriseres som gæsteroere og skal udfylde den specielle formular for gæsteroere

5. Manglende kontingentindbetaling vil medføre udelukkelse fra brug af såvel klubhus som materiel.

6. Klubbens vedtægter og regler samt DFfRs, DKFs og eventuelle andre relevante forbunds gældende love og regler skal overholdes.

7. Alle ture skal skrives i Rokort inden turens start. Der angives starttid, turens mål, for- og efternavne på deltagere, herunder ansvarlig styrmand, samt forventet hjemkomst under hensyntagen til tidsrum for roning (Se punktet: Tidsrum for roning.)
Mobiltelefonnummer på medbragt telefon for en eller flere af besætningen skal oplyses.
Ved hjemkomst udfyldes Rokortet med tidspunkt for hjemkomst. Skader og mangler skal rapporteres til materielforvalteren.

8. Det påhviler til enhver tid det enkelte medlem at sørge for at opretholde de kvalifikationer, der er forudsætningen for at benytte klubbens materiel. Er der tvivl herom, kan bestyrelsen kræve, at der skal aflægges supplerende/nye prøver.

9. Anvisninger og instruktioner fra bestyrelsen, vagter og instruktører skal altid efterkommes.
Bestyrelsen kan beslutte, at medlemmer, der groft tilsidesætter klubbens regler, kan idømmes karantæne eller bortvises

Vinterroning for robåde
Inriggere kan benyttes året rundt under skærpede omstændigheder, så længe de kan køres i vandet via rampe, og der er isfrit.

Vinterroning for kajakker
For roning i perioden fra standerstrygning til standerhejsning gælder reglementet for vinterroning. Se separat reglement. Dette reglement er et tillæg til klubbens øvrige relevante reglementer.
Ved vandtemperaturer under 10 ˚C, uanset årstid, anbefales man være iført tørdragt, alternativt våddragt eller anden passende påkædning. Endvidere skal medbringes skiftetøj.

Vintersæson
I perioden fra 1. oktober til og med 30. april skal alle bære svømmevest EN 393 50N /oppustelig redningsvest EN 395 100N/redningsvest EN 395 100N.

Tidsrum for roning/krav til udstyr
I perioden fra standerhejsning til standerstrygning, må der i dagligt rofarvand ros fra en time før solopgang og til en time efter solnedgang under forudsætning af, at der er klart vejr samt gunstig vejrudsigt. Ellers må der kun ros fra solopgang til solnedgang.
Ved roning efter solnedgang og før solopgang skal der medbringes hvid fast eller transportabel vandtæt lanterne, synlig 2nm / 360 grader, som skal være i brug/bruges fra solnedgang til solopgang. Der skal endvidere medbringes to røde håndblus samt kompas.

Klubhuset
Det påhviler alle brugere at medvirke til:
At køkken og andre lokaler holdes rene og rydelige.
At affald skaffes bort. Klubben kan benytte efterskolens affaldscontainere ved køkkenfløjen.
At der ikke efterlades snavset service.
At brusekabiner og gulve er tørret af efter brug.
At sørge for, at alle døre og vinduer er låsede og lukkede, når sidste person forlader huset.
At huset og bådehaller også skal aflåses, når huset er tomt, når man tager ud at ro.
At slukke for lys, kaffemaskine, elkedel, vandvarmere og elradiatorer medmindre andet er aftalt.
At der ikke ryges i huset.
At meddele skader på hus og inventar til husforvalter.

Udlån af klubhus
Klubhuset er i almindelighed til rådighed for udlån til et, efter nærmere aftale, begrænset antal medlemmer af andre roklubber og kajakklubber. Udlån aftales med enten formanden, klubhusforvalter eller rocheferne. Udlån bekendtgøres til medlemmerne ved opslag i klubhuset/hjemmesiden i god tid.
Der opkræves et vederlag, der skal tjene til at dække de direkte omkostninger til el og vand.
Afgiften er p.t. 30,- kr. pr. person pr. døgn.
Klubhuset udlånes under den forudsætning, at der også tages hensyn til egne medlemmer, medmindre andet er aftalt i forbindelsen med udlånet. Huset må kun benyttes af aktive roere og nærmeste pårørende. Hvis huset skal benyttes til andet end som udgangspunkt for roning, skal dette godkendes af formanden.
Efterskolen adviseres, når klubhuset udlånes.

Parkering
Biler, motorcykler og cykler parkeres på parkeringspladser til venstre for Borrevejlevej. Parkeringspladsen ved værelsesfløj/buehal til højre nederst på Borrevejlevej er forbeholdt skolens personale.

Kørsel til og fra klubhus
Husk at klubhuset ligger på lånt grund.
Kørsel til og fra klubhuset skal holdes på et absolut minimum. Er kørsel nødvendig i forbindelse med transport af materiel, må dette normalt kun finde sted efter forudgående aftale med og godkendelse af formanden. Det er endvidere en forudsætning, at kørsel kan finde sted, uden at græsarealer bliver beskadiget. Skader på græsarealer som følge af kørsel til klubhuset skal rapporteres til formanden og snarest muligt udbedres af klubben. Er du i tvivl, så lad være med at køre ned.

Ryge- og alkoholpolitik og offentlighedens adgang til området
Efterskolen Lindenborg har en konsekvent ryge- og alkoholpolitik, der medfører, at der ikke må ryges og nydes alkohol på skolens område. For bestemmelserne i øvrigt henvises der til tinglyst deklaration. Se særskilt afsnit om den tinglyste deklaration på hjemmesiden.
For klubbens medlemmer gælder der dog en generel dispensation, hvorefter det er tilladt at nyde alkohol i klubhuset. Ligeledes er det tilladt at nyde alkohol udenfor i området umiddelbart syd for klubhuset i forbindelse med klubbens grillaftener. På dette område er det også tilladt at ryge under forudsætning af, at skod ikke efterlades på området.
Der er ligeledes en generel dispensation vedrørende tidspunkter for færdsel.

Bestyrelsen 5. januar 2015 - Revideret 10. december 2020