Наши партнеры:
Skoleroning og anden erhvervsmæssig aktiviteter

Skoleroning og anden erhvervsmæssig aktivitet

Dette reglement dækker de krav, der stilles til afholdelse af arrangementer der ikke udelukkende er for klubbens medlemmer, så som åbent hus arrangementer, skoleroning og firmaevents med mere. Reglementet tager udgangspunkt i bekendtgørelse BEK 956 af den 26. september 2012, ”Bekendtgørelse om mindre fartøjer, der medtager op til 12 passagerer”. (Skærpede krav som følge af Præstø ulykken) Denne bekendtgørelse er ifølge Kapitel 1. Almindelige bestemmelser § 2 stk. 4 gældende for erhvervsmæssig sejlads og medfører, at skoler og uddannelsesinstitutioners sejlads med elever, hospitalers sejlads med patienter samt behandlingshjems, daginstitutioners og skolefritidsordningers (SFO’er) sejlads med de personer, som deltager i ordningen, anses som sejlads, der finder sted som led i erhvervsmæssig virksomhed. Altså aktiviteter der for klubben kan være af både indtjeningsmæssig og ikke indtjeningsmæssig karakter.

Arrangementer/Sejlads i klubregi (For medlemmer og potentielle medlemmer/ åbent hus arrangementer)
Sejlads og arrangementer i klubregi betragtes ikke som erhvervsmæssig (sejlads med passagerer). Dette vil sige, at bekendtgørelsen ikke er gældende for konstruktionen og bemandingen af det materiel, der anvendes til aktiviteter for klubbens medlemmer. Det er ligeledes således, at de arrangementer, der afholdes i klubberne med henblik på at oplære nye medlemmer og skaffe nye medlemmer (åbent hus arrangementer), ikke er af erhvervsmæssig karakter, under forudsætning af at aktiviteterne foregår med forældre/værges tilladelse og i overensstemmelse med klubbens vedtægter og reglementer.
Klubbernes materiel vil ikke være underlagt syn.
Klubben skal sørge for, at alle klubbens medlemmer udviser godt sømandsskab.
Klubben/bestyrelsen har altid et rederansvar, ligesom fører af fartøjet (den ved starten af sejladsen nominerede styrmand) også har et ansvar for, at sejladsen afvikles under betryggende forhold og former.

Erhvervsmæssig sejlads (Sejlads med passagerer)
Alle andre aktiviteter, som ikke hører under klubaktiviteter for medlemmer, er at betegne som erhvervsmæssige aktiviteter. Dette omfatter således skole-roning, firma-arrangementer, og event-arrangementer mm. Det er således ikke en forudsætning for, at et arrangement jf. bekendtgørelsen, kategoriseres som værende af erhvervsmæssig karakter, at det er et betalt arrangement.
Der er her to forskellige scenarier, der gør sig gældende, idet ejer og reder ikke nødvendigvis altid er samme juridiske enhed.

Leje/lån af fartøj uden bemanding
Lejer/låner nogen et fartøj fra klubben med bemanding, er klubben også fartøjets reder og har derfor ansvaret for, at fartøjet kan anvendes på en sikker måde, herunder også ansvaret for at udarbejde den krævede sikkerhedsinstruktion og drage omsorg for, at aktiviteten afvikles på en sikker måde.

Materiel
Vedligehold af klubbens materiel og sikkerhedsudstyr er klubbens/bestyrelsens ansvar. Klubbernes materiel vil normalt ikke være underlagt syn, men kan blive udsat for stikprøvekontrol.
Det er klubbens ansvar, at det nødvendige sikkerhedsudstyr for den påtænkte sejlads er i orden, og det er styrmandens ansvar, at det er på plads i båden, og at alle er instrueret i brugen.

Eksterne deltagere i aktiviteten (Passagerer)
For umyndige passagerer og passagerer under 18 år skal der afleveres en erklæring underskrevet af forældre/værge, der bekræfter, at vedkommende må deltage i aktiviteten, samt at vedkommende kan svømme mindst 300m. For myndige passagerer skal der afleveres en erklæring på tro og love om, at vedkommende kan svømme mindst 300m. Det skal ligeledes fremgå af erklæringerne, at vedkommende ikke lider af sygdomme, der kan afstedkomme kramper og besvimelse.

Sikkerhedsinstruktion
For hvert arrangement skal der udarbejdes en Sikkerhedsinstruktionen i overensstemmelse med de forskrifter, som kan findes under bilag 4 i BEK 956. Der skal altid foreligge en let tilgængelig optegnelse i land over de personer, der er med i fartøjet.

Uddannelse
I forbindelse med arrangementer af erhvervsmæssig karakter er der karv til uddannelse af ansvarlige ledere som beskrevet i Søfartsstyrelsens bekendtgørelse BEK 233. Her specielt kravet til at have bestået og vedligeholdt et 8 timers kursus i i førstehjælp jf.  Kapitel 3 § 6 Stk.3.3.

Forsikringer
Gennem DIF er der tegnet en fælles kollektiv ansvarsforsikring der dækker ansvar i forbindelse med erhvervsmæssige aktiviteter.
For dækninger se under Idrættens kollektive forsikringer.

Vinterroning
Vinterroning er ikke tilladt.

Nødvendig tilladelse
Der må ikke træffes aftale om afholdelse af arrangementer der er dækket af kravene for erhvervsmæssig sejlads uden tilladelse fra Formand og næstformand.

Udgivet 28. februar 2013 - Revideret 8. juni 2017